ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 41324 2 1 24 เด็กหญิง ฐาปนีย์ สมบูรณ์ผล
2 41513 2 7 2 เด็กชาย จิรภัทร ตุลาชม
3 41534 2 7 22 เด็กหญิง กิตติญาพร ขออินกลาง
4 41538 2 7 25 เด็กหญิง บัณณิตา เพียพล
5 41539 2 7 26 เด็กหญิง บุญญามาลย์ วงษ์ด่านเจริญ
6 41540 2 7 27 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ จันทร์สง่า
7 41541 2 7 28 เด็กหญิง พิชญวดี ป้อมทะเล
8 41545 2 7 31 เด็กหญิง เมธาวินี อินตรา
9 41591 2 8 40 เด็กหญิง อมลมณี บุญประกอบ
10 41625 2 9 33 เด็กหญิง มาริสา ธรรมดา
11 41771 2 13 21 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สิทธิไทย
12 41772 2 13 22 เด็กหญิง เขมาพร ชุดมะเริง
13 41776 2 13 26 เด็กหญิง ทักษอร ทิศะนนท์
14 41832 2 15 1 เด็กชาย กฤตภาส งอกศิริ
15 41833 2 15 2 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ตอกโพธิ์
16 41847 2 15 16 เด็กชาย วิทย์วศิน ฉิมนาคพันธุ์
17 39845 4 10 28 นางสาว ปิยะภรณ์ เรืออาจ
18 39833 4 11 24 นางสาว กุลธิดา ฉันงูเหลือม
19 47320 4 11 39 นางสาว ธิดารัตน์ สายรัตน์
20 39952 4 14 9 นาย ชญาณพงศ์ วะลัยศรี
21 40018 4 14 28 นางสาว กมลพร อ่อนละมัย
22 40040 4 14 32 นางสาว เอมมิกา จิตจำเรือง
23 47341 4 14 38 นางสาว โชติมา สิงห์ศักดิ์ตระกูล
24 47342 4 14 39 นางสาว ณัฐนรี ควรตะขบ
25 40012 4 16 7 นาย วรโชติ สารโชติ
26 39841 4 16 20 นางสาว ธนัสถา บูรพาพิทักษ์
27 47365 4 17 37 นางสาว ญาณิศา ชุมศรี
28 39102 5 9 34 นางสาว ฟ้าใหม่ ศรีคงคา
29 39107 5 9 35 นางสาว สโรชา บุญอยู่
30 39238 5 9 37 นางสาว ธนวรรณ ศรีสุข
31 42015 5 9 38 นางสาว วณิชยา เจริญสุข
32 42016 5 9 39 นางสาว วนัสนันท์ นากอก
33 39043 5 12 12 นาย สิรวิชญ์ เพียรปรุ
34 41188 5 12 15 นาย บารมี เทวฤทธิ์
35 42042 5 12 19 นาย วัศพล บุญโปร่ง
36 42043 5 12 20 นาย อมรเทพ พิมพ์เงิน
37 38907 5 12 24 นางสาว กุศลิณ สิมาธรรม
38 38955 5 12 26 นางสาว ชนกนันทร์ มากมูล
39 39000 5 12 27 นางสาว กัลย์สุดา คัดทะเล
40 39249 5 12 36 นางสาว ศรัณยา เชื้อตราพระ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)