ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39719 4 10 3 นาย ธนวัฒน์ โคตระวีระ
2 39721 4 10 4 นาย ธีรเดช ยังทะเล
3 39715 4 13 2 นาย กวีรภัทร์ ศรีแก้ว
4 39729 4 14 4 นาย วราพงษ์ สมอาษา
5 39016 5 12 30 นางสาว โรสมีนา หะยีอามะ
6 42044 5 12 37 นางสาว กฤษณีย์ กิกสันเทียะ
7 42045 5 12 38 นางสาว ชนิกานต์ ตรีเพชร
8 42048 5 12 41 นางสาว รุ่งนภา เงื่อนพิมาย
9 39134 5 13 16 นาย อัษฎาวุธ รอดวินิจ
10 38704 5 15 4 นาย ปิติศักดิ์ กะการดี
11 38788 5 15 7 นาย ฐนกร นาคา
12 39078 5 15 10 นาย นิธิฐาน ถีสูงเนิน
13 39130 5 15 12 นาย สงกรานต์ วรุตมพงษ์
14 42059 5 15 14 นาย เกษมศักดิ์ จันทร์ไตร
15 38913 5 16 12 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์
16 39187 5 16 27 นางสาว ณัฐวดี บ้วนกระโทก
17 39200 5 16 30 นางสาว พิมพิกา ขอบ่มกลาง
18 39202 5 16 31 นางสาว วีรภัทรา สมประสงค์
19 38716 5 17 2 นาย สุรชัย เสียนขุนทด
20 38793 5 17 7 นาย นนทกร ปลอดโคกสูง
21 39021 5 17 10 นาย กฤต หริ่งกระโทก
22 39086 5 17 12 นาย วรพล แก้วหานาม
23 39209 5 17 17 นาย ชยพล ชัยราช
24 42076 5 17 21 นาย ศักดิ์ติยา ไวสติ
25 42082 5 17 37 นางสาว ภูริชญา นามเริง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)