ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39586 4 6 20 นางสาว พิมพ์พิศา ไตรผักแว่น
2 47266 4 6 36 นางสาว ฐิติวรดา สมัครไทย
3 39636 4 8 2 นาย วรเมธ นิ้มกระโทก
4 39815 4 8 7 นาย ธนกฤต บวชกระโทก
5 39831 4 8 8 นาย อัครวินท์ จำเริญ
6 39577 4 8 19 นางสาว จิดาภา ดิษฐการ
7 39663 4 8 22 นางสาว สุทธิดา อุสสาหะ
8 39547 4 9 19 นางสาว ธันยชนก อินมะเริง
9 47313 4 9 40 นางสาว อพิณญา นนทะ
10 39773 4 11 7 นาย ประกาศิต มนปาน
11 39775 4 11 8 นาย พีรภัทร์ วิเชียร
12 39779 4 11 9 นาย รัฐธรรมนูญ เงินโพธิ์
13 39753 4 13 22 นางสาว ศลิษา ไตรเพทพิสัย
14 39791 4 13 23 นางสาว ณัชฐนันท์ เหล็กพิมาย
15 40069 4 13 29 นางสาว กัลยาณี อุ้ยฟัก
16 40080 4 13 31 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรน้ำค้าง
17 39826 4 16 3 นาย ศุภณัฐ สังเกตุ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)