ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42135 1 2 7 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ อินทร์มะดัน
2 42240 1 5 10 เด็กชาย นราธิป เผือกจันทึก
3 42243 1 5 13 เด็กชาย ปาราเมศ ยวงผึ้ง
4 42249 1 5 19 เด็กชาย อัครวินท์ ปาลวงศ์
5 42324 1 7 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ปิดกระโทก
6 42352 1 8 2 เด็กชาย กฤษณพน จิตพร้อมพันธ์
7 42354 1 8 4 เด็กชาย กิตติภพ จันจุลเจิม
8 42357 1 8 7 เด็กชาย ธนกฤต นิลด่านกลาง
9 42361 1 8 11 เด็กชาย ภูมินิธิศ เชิดรัมย์
10 42362 1 8 12 เด็กชาย ภูริณัฐ เสารยะวิเศษ
11 42370 1 8 19 เด็กชาย ไอศูรย์ ทอมสันน์
12 42433 1 10 3 เด็กชาย กษิดิ์เดช ปราบมะเริง
13 42435 1 10 5 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เที่ยงกระโทก
14 42437 1 10 7 เด็กชาย จตุรภัทร วีระโห
15 42439 1 10 9 เด็กชาย เจษบดินทร์ เรียงทองหลาง
16 42446 1 10 16 เด็กชาย รัฐกฤษฎิ์ เชื้อสนิท
17 42679 1 16 9 เด็กชาย ธัณณวัฒน์ คร่ำสุข
18 42680 1 16 10 เด็กชาย ธาวิน เปลื้องสันเทียะ
19 42686 1 16 15 เด็กชาย ภูเบศ หิรัญชาติ
20 42710 1 16 39 เด็กหญิง อัจฉราพร มณี
21 41434 2 5 3 เด็กชาย จิรายุ แสนพล
22 41440 2 5 9 เด็กชาย ปัณณธร เกตุดอน
23 41445 2 5 14 เด็กชาย ภัทรดลย์ ดบขุนทด
24 41450 2 5 18 เด็กชาย อลงกรณ์ กลั่นหมอ
25 41452 2 5 21 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สำเร็จงาน
26 41453 2 5 22 เด็กหญิง กานต์ชนิต บุญจันทึก
27 41456 2 5 25 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์
28 41457 2 5 26 เด็กหญิง ญานินท์ เฮิร์น
29 41476 2 6 5 เด็กชาย ธนาธิป ชวนโพธิ์
30 41477 2 6 6 เด็กชาย ธีราทร หอมจันทร์
31 41483 2 6 11 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ แก้วม่วง
32 41489 2 6 17 เด็กชาย สรวิชญ์ พิบูลย์แสงรุ้ง
33 41617 2 9 26 เด็กหญิง ณัฐภัทร วิชาแหลม
34 41646 2 10 15 เด็กชาย สิรวิชญ์ สาครน้อย
35 41672 2 11 2 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทองนาค
36 41673 2 11 3 เด็กชาย กฤษกร นุชกระโทก
37 41679 2 11 9 เด็กชาย ธาดา เฉ่งกระโทก
38 41684 2 11 14 เด็กชาย วงศ์ชนก แก้วกาฬ
39 41685 2 11 15 เด็กชาย วรินทร พระเสมา
40 41715 2 12 4 เด็กชาย เตชิต เมธีธัญญลักษณ์
41 41725 2 12 13 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เกษมสุข
42 41798 2 14 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธูปเศษ
43 41802 2 14 11 เด็กชาย ธันวา ท่อจะโปะ
44 41807 2 14 16 เด็กชาย รชต สุขใจ
45 41808 2 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ สังสกุล
46 41835 2 15 4 เด็กชาย ฐิติมน บำรุงนอก
47 41846 2 15 15 เด็กชาย วันเฉลิม สีมีแสง
48 41875 2 16 4 เด็กชาย จิรายุ ชาติวิเศษ
49 41878 2 16 7 เด็กชาย ธนกฤต เรืองกระโทก
50 41882 2 16 11 เด็กชาย ธลาดล มิ่มกระโทก
51 41883 2 16 12 เด็กชาย นัทกร คะแนนสิน
52 41884 2 16 13 เด็กชาย บุญส่ง ผินโพธิ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)