ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42551 1 13 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ระหาญนอก
2 42552 1 13 2 เด็กชาย ณัฐปธาน ชาลีรินทร์
3 42553 1 13 3 เด็กชาย ธนกฤต ราชบัณฑิต
4 42557 1 13 7 เด็กชาย นนทพัทธ์ ฟันไร่
5 42559 1 13 9 เด็กชาย ปภังกร อึ๊งเจริญ
6 42564 1 13 14 เด็กชาย พิสิษฐ์ ชำนาญกิจ
7 42571 1 13 21 เด็กชาย อัครวินท์ เกยจอหอ
8 42591 1 14 1 เด็กชาย กันตณพงษ์ แผ้วกระโทก
9 42651 1 15 21 เด็กชาย อิสยาห์ ทินราช
10 41447 2 5 16 เด็กชาย ภูบดินทร์ แสนทวีสุข
11 41488 2 6 16 เด็กชาย วีรภพ ตระกูลคำ
12 41815 2 14 24 เด็กหญิง ณอร มาลยานนท์
13 39734 4 6 5 นาย อภินัทธ์ เผื่อนงูเหลือม
14 41290 4 9 32 นางสาว อังสุมาลิณ ภู่มาเลิศสินทร์
15 40032 4 13 27 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยหงษ์
16 38937 4 17 1 นาย ปวรปราชญ์ เจริญเวช
17 38800 5 6 2 นาย พีรพล มากหมื่นไวย์
18 38848 5 6 3 นาย ยติภัทร อุดไธสง
19 39179 5 6 7 นาย วัชรพงศ์ สินสมุทร์
20 47382 5 6 13 นาย วรัญญู ปัญญา
21 39160 5 13 18 นาย ขัตติยะ หมั่นเที่ยง
22 39183 5 13 20 นาย อัครชัย ใจจำนงค์
23 39164 5 17 14 นาย ธนพัฒน์ อินต๊ะสาร
24 39169 5 17 15 นาย พรเทวา ปราบจะบก
25 42072 5 17 18 นาย ธีรภัทร ผูกพันธ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)