ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42147 1 2 19 เด็กชาย วรากร ถมจอหอ
2 42368 1 8 17 เด็กชาย อัครเดช ศรีสำราญ
3 42387 1 8 37 เด็กหญิง วิยาดา ศักดิ์นู
4 42412 1 9 22 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แต้มกระโทก
5 42414 1 9 24 เด็กหญิง ธารา พิริยะวัฒน์
6 42424 1 9 34 เด็กหญิง พัชรพร โต้งกระโทก
7 42425 1 9 35 เด็กหญิง พิชญาภา บาดกระโทก
8 41570 2 8 19 เด็กชาย วุฒิกร ถึงอินทร์
9 41581 2 8 30 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จบกลาง
10 41592 2 9 1 เด็กชาย กรวิชช์ เสนาะธรรม
11 41597 2 9 6 เด็กชาย ชนกชล งบครบุรี
12 41601 2 9 10 เด็กชาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์
13 41602 2 9 11 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ขำศรี
14 41607 2 9 16 เด็กชาย พงศ์วิสิฏ อมรรัตนดิลก
15 41654 2 10 23 เด็กหญิง จินดารัตน์ มะโนรมย์
16 41655 2 10 24 เด็กหญิง ชาลิสา อ๊อตจังหรีด
17 41660 2 10 29 เด็กหญิง ธัญกร ทองนอก
18 41665 2 10 34 เด็กหญิง แพรวขวัญ เดชา
19 41670 2 10 39 เด็กหญิง สุธีธิดา มากมาย
20 41714 2 12 3 เด็กชาย ณเรศนัครา แสวงหา
21 41809 2 14 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ นวลสวาย
22 41819 2 14 28 เด็กหญิง ปณิตา สุขขัง
23 41820 2 14 29 เด็กหญิง ประภัสสร มุกดา
24 41824 2 14 33 เด็กหญิง ปิยภรณ์ จีนเพ็ชร
25 41826 2 14 35 เด็กหญิง วรัชยา บูรำสูงเนิน
26 41827 2 14 36 เด็กหญิง สมัชญา เนียมแตง
27 39853 4 5 23 นางสาว อัชฌา ราญสระน้อย
28 47264 4 6 18 นางสาว ศุภกานต์ เพ็งสันเทียะ
29 39834 4 6 26 นางสาว ขนิษฐา วงค์กระโทก
30 47303 4 9 15 นาย ธนวัฒน์ พยัคฆา
31 39744 4 9 23 นางสาว พิชญธิดา ธรรมมะเริง
32 39772 4 10 6 นาย ปรเมศวร์ คุณชื่น
33 39816 4 10 7 นาย ธรรณกร อินทะขีนี
34 39819 4 10 8 นาย นรเทพ ชมพุด
35 40093 4 10 17 นาย ธนภัทร อิ่มหาร
36 39832 4 10 25 นางสาว กมลทิพย์ เวียงสมุทร
37 39839 4 10 26 นางสาว ณัฏฐณิชา กาละ
38 39852 4 10 30 นางสาว สุภัทรา นาครินทร์
39 39706 4 15 20 นางสาว นภวรรณ สิงหแสนยาพงษ์
40 39758 4 16 12 นางสาว อภิสรา ศรีชุมแสง
41 40077 4 16 29 นางสาว ณัฐณิชา ศรีมะเริง
42 39214 5 5 7 นาย นุติ น้อมกระโทก
43 38921 5 5 20 นางสาว ศศิวิภา โฉสูงเนิน
44 41954 5 5 29 นางสาว จิดาภา บุณยรัตพันธุ์
45 41962 5 5 36 นางสาว รุจารีย์ ทดดอน
46 41965 5 5 39 นางสาว สุชานัน นัดกระโทก
47 38923 5 8 25 นางสาว สาริสา จิรานนท์
48 42011 5 8 39 นางสาว พัชชา ใจอ่อน
49 42040 5 12 17 นาย นันทิพัฒน์ แฝงกระโทก
50 38967 5 13 32 นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หลี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)