ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42180 1 3 16 เด็กชาย พันธุระ บวบกระโทก
2 42434 1 10 4 เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมทอง
3 42442 1 10 12 เด็กชาย ณัฐภัทร อาญาเมือง
4 42457 1 10 27 เด็กหญิง ธิดารัตน์ หม่อมกระโทก
5 42459 1 10 29 เด็กหญิง นันท์มนัส วงศ์สารศรี
6 42460 1 10 30 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ม่วงอ่อน
7 42461 1 10 31 เด็กหญิง พรทิวา ชอบทดกลาง
8 42464 1 10 34 เด็กหญิง พิชญาพร เอื้อเฟื้อกลาง
9 42470 1 10 40 เด็กหญิง อมิตรา มะสีผา
10 42708 1 16 37 เด็กหญิง สุกฤตา จันทร์พรม
11 41470 2 5 39 เด็กหญิง สุพัตรา ไชยสิทธิ์
12 41627 2 9 35 เด็กหญิง ศศิณา ย่อกลาง
13 41630 2 9 38 เด็กหญิง อชิรญา นนทะภา
14 41678 2 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สลุงอยู่
15 41691 2 11 21 เด็กหญิง กุลนิภา นาคเจือทอง
16 41696 2 11 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอนสุภาพ
17 41697 2 11 26 เด็กหญิง ณัฎฐา คลังไธสง
18 41702 2 11 31 เด็กหญิง ปรางทิพย์​ โนนโพธิ์​
19 41704 2 11 33 เด็กหญิง พิมนภา เที่ยงกระโทก
20 41707 2 11 36 เด็กหญิง มนต์นภา สุทธิศิลป์
21 41709 2 11 38 เด็กหญิง วรัญญา ถีสูงเนิน
22 41711 2 11 40 เด็กหญิง อินอร อินทสอน
23 41890 2 16 19 เด็กชาย อิทธิกร แสงจันทร์
24 41893 2 16 22 เด็กหญิง ทรัพย์ปวรรณ กลิ่นศรีสุข
25 41902 2 16 31 เด็กหญิง ภัทราพร ชวนโพธิ์
26 39554 4 7 19 นางสาว สิริกาญจน์ สงึมรัมย์
27 47297 4 8 36 นางสาว ศุภานัน สิทธิสูงเนิน
28 47298 4 8 37 นางสาว อรปรียา ด้วงช้าง
29 47310 4 9 37 นางสาว พริมา อรุณนวพันธ์
30 40120 4 13 34 นางสาว เบญญทิพย์ มีทอง
31 40127 4 13 36 นางสาว ศิราณี จันทวรีย์
32 47337 4 13 39 นางสาว นภัสวรรณ ดาวเรือง
33 47338 4 13 40 นางสาว ปราณณิสา เกียรตินอก
34 39770 4 14 5 นาย ปภังกร ประคำทอง
35 39796 4 14 24 นางสาว บวรลักษณ์ ตราชู
36 40071 4 14 34 นางสาว แก้วกัญรญา หล่อกลาง
37 40130 4 15 33 นางสาว อรวรา ธรรมยศ
38 41955 5 5 30 นางสาว ธนัชชา เอี่ยมเสือ
39 41958 5 5 32 นางสาว พัชรพร โพธิสาร
40 41978 5 6 34 นางสาว ภาวินี ปองตะขบ
41 38620 5 11 23 นางสาว ศิรัญญา อาจอินทร์
42 39248 5 11 35 นางสาว วิภาพักตร์ นพพลกรัง
43 38814 5 13 24 นางสาว เจนณภัทร เจนพนัด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)