ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40468 1 3 36 เด็กหญิง พิชญาภา เปรื่องกระโทก
2 40634 1 7 45 เด็กหญิง สุทธิตา ลือพงศ์พัฒนะ
3 40817 1 11 44 เด็กหญิง สุธิดา นันขุนทด
4 40907 1 13 40 เด็กหญิง พัชริดา วิเชียรรัตน์
5 41015 1 16 7 เด็กชาย เตชินท์ กว้างไธสง
6 39795 2 8 35 เด็กหญิง นริศรา มุ่งรวมกลาง
7 39797 2 8 37 เด็กหญิง ปณิตา เกยรัมย์
8 39805 2 8 45 เด็กหญิง วัชริดา วิเชียรรัตน์
9 39806 2 8 46 เด็กหญิง ศิริยากรณ์ จันทร์ดี
10 39858 2 10 3 เด็กชาย ธนพงศกร เผ่าบ้านฝาง
11 39872 2 10 17 เด็กชาย สิทธิโชค แพทย์กระโทก
12 39879 2 10 25 เด็กหญิง กัญจน์ชญา วงศ์มะเริง
13 39888 2 10 33 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีสว่าง
14 39893 2 10 38 เด็กหญิง ปวริศา อมรศักดิ์สิริ
15 39913 2 11 11 เด็กชาย พสิษฐ์ เกตุพละ
16 39926 2 11 24 เด็กหญิง กัญญ์วิญาณ์ ศรีจันทร์
17 39927 2 11 25 เด็กหญิง ขวัญจิรา ประโลมรัมย์
18 39933 2 11 31 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีตองอ่อน
19 39935 2 11 33 เด็กหญิง ทอฝัน บุญแตง
20 39943 2 11 41 เด็กหญิง รัฐนันท์ มาสม
21 40001 2 13 8 เด็กชาย ดลวรรธน์ มณีกลาง
22 40017 2 13 24 เด็กหญิง กมลชนก ช้อยขุนทด
23 40048 2 14 8 เด็กชาย ธนชาติ ทรงนาคา
24 40118 2 15 31 เด็กหญิง ธิชา เกรัมย์
25 40129 2 15 42 เด็กหญิง สุทัสสา คำมุงคุณ
26 40132 2 15 45 เด็กหญิง อ้อมดาว ครึบกระโทก
27 40145 2 16 10 เด็กชาย ธนภูมิ จันทร์ตรี
28 40152 2 16 17 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ทานวัน
29 40159 2 16 24 เด็กหญิง กฤษณ์กนก ศรีกอง
30 40160 2 16 25 เด็กหญิง กวินทิพย์ บัวแก้ว
31 40161 2 16 26 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ม่วงพะเนาว์
32 40162 2 16 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทรัพย์
33 40167 2 16 32 เด็กหญิง พัณณิตา สมกลาง
34 40169 2 16 34 เด็กหญิง พิชญา ผินสันเทียะ
35 40172 2 16 37 เด็กหญิง ภัทรธิดา สิถิระบุตร
36 40179 2 16 44 เด็กหญิง นทีริน ศรีจะบก
37 37718 4 6 2 นาย พสธร อัตตวิริยะสุวร
38 41134 4 7 43 นางสาว วิลาสินี วรรณประเสริฐ
39 38053 4 8 4 นาย อนุมาส อ่อนมะลัง
40 41150 4 8 34 นางสาว ชมพูนุช ดีมา
41 41153 4 8 37 นางสาว นลพรรณ นิลสมนึก
42 38037 4 13 8 นาย ณัฐวุฒิ สุดแสนหวาน
43 38212 4 13 13 นาย นิธิพัฒน์ ถมโพธิ์
44 38059 4 16 14 นางสาว จุฑาทิพย์ วีระวนิชกุล
45 41265 4 16 34 นางสาว จิณณพัตร บุตรศรี
46 37240 5 14 15 นาย เสาวภาคย์ สุทธิศิลป์
47 40326 5 15 26 นาย ธีรพงศ์ เที่ยงกลาง