ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37820 4 5 11 นาย ธนพัฒน์ ประคองกลาง
2 37840 4 5 35 นางสาว ธนิษฐา ศรีทรัพย์
3 41106 4 6 22 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แสไพศาล
4 37854 4 6 32 นางสาว อรัญญา ฆ้องลา
5 38062 4 7 25 นางสาว ธัญสินี ศรีสุพรรณ
6 41126 4 7 35 นางสาว ดรุณวรรณ ศรีสกุล
7 41128 4 7 37 นางสาว บุษราภรณ์ กลิ่นพิมาย
8 38206 4 11 20 นาย กิตติพัฒน์ สีราช
9 41214 4 12 31 นางสาว กันดาพร เทียนปั่น
10 37961 4 14 7 นาย สราวุฒิ รัตนวิชัย
11 41248 4 14 40 นางสาว อริสรา บัณฑิตวงษ์
12 38069 4 16 15 นางสาว โศภิต เชิดสูงเนิน
13 38070 4 16 16 นางสาว สิตาวรรณ์ ทองจันทร์
14 41264 4 16 33 นางสาว กาญจน์กล้า วู
15 40211 5 5 17 นาย ปธานิน จำศิลป์
16 40223 5 5 46 นางสาว ภรัณยา ปักการะโน
17 40308 5 13 22 นาย รวินท์ ผงนอก แสวงสุข
18 37385 5 16 26 นางสาว บุษกร ขุนจิตรพัด
19 40338 5 16 35 นางสาว โยษิตา ไพราม
20 40341 5 16 38 นางสาว สิริณัฐชา เอี่ยวเจริญ