ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40628 1 7 39 เด็กหญิง นาถินี สุขทะเล
2 40649 1 8 14 เด็กชาย ปิติภัทร ศรีสระน้อย
3 40804 1 11 31 เด็กหญิง ทอฝัน โพธิบัติ
4 40941 1 14 27 เด็กหญิง กานต์มณี ประทุมวัน
5 41055 1 16 46 เด็กหญิง อนันตญา ทึมหนองปลิง
6 39761 2 8 1 เด็กชาย กมลวรรษ รัตนติสร้อย
7 39763 2 8 3 เด็กชาย ชัยพัทธ์ พละกูล
8 39765 2 8 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ไกรเพ็ชร
9 39766 2 8 6 เด็กชาย ต้นตะวัน พูนณรงค์
10 39776 2 8 16 เด็กชาย ภัทรพล พรหมวิหาร
11 39811 2 9 4 เด็กชาย ณัฐพล พูนสวัสดิ์
12 39813 2 9 6 เด็กชาย ต้นน้ำ ขอผึ้งกลาง
13 39818 2 9 11 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พระนะลม
14 39826 2 9 19 เด็กชาย ศุภณัฐ สังเกตุ
15 39840 2 9 32 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ จันขุน
16 39867 2 10 12 เด็กชาย วราวุธ รอดวินิจ
17 39871 2 10 16 เด็กชาย สิงขร ใสดวง
18 39875 2 10 20 เด็กชาย สิริราชย์ อะทะเสน
19 39877 2 10 22 เด็กชาย อุดมศิลป์ เพชรพลอย
20 40105 2 15 18 เด็กชาย เมฆาณะ อู่สุวรรณ