ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40819 1 11 46 เด็กหญิง อรกัญญา ณ บางช้าง
2 40832 1 12 12 เด็กชาย นามไทย พัดทะเล
3 36873 5 8 13 นาย อนุศิษย์ ปลอดกระโทก
4 36884 5 8 31 นางสาว ปนัดดา จ้อยหว่าง
5 36887 5 8 32 นางสาว ปุสสะมาส เปล่งทองหลาง