ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41098 4 5 25 นาย คณาธิป โลมเมือง
2 38169 4 10 6 นาย ธีรเมธ ขอเงินกลาง
3 38181 4 15 10 นาย ศาสตร์ศิลป์ มดแสง
4 38331 4 16 31 นางสาว อชิรญา สังข์สอน
5 38315 4 17 26 นางสาว ฐิตาพร เทพไทอำนวย
6 36822 5 5 2 นาย กฤษณพัฒน์ วิชัยศิลป์
7 37669 5 5 16 นาย ฐิติภัทร เภสัชชะ