ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40746 1 10 19 เด็กชาย ภาสุ คุ้มทองหลาง
2 40780 1 11 7 เด็กชาย ณัฐกิจ เปรี้ยวกระโทก
3 40925 1 14 11 เด็กชาย ถาวร ก่อกระโทก
4 40929 1 14 15 เด็กชาย นาคินทร์ ประดับ
5 40935 1 14 21 เด็กชาย สิทธิโชค พืชทองหลาง
6 39692 2 6 25 เด็กชาย รณพร แก้งคำ
7 39767 2 8 7 เด็กชาย ธนภัทร เพ็งพูน
8 39769 2 8 9 เด็กชาย ธีรพงศ์ แก่นแก้ว
9 39778 2 8 18 เด็กชาย ยศกรณ์ ยอดทองหลาง
10 39779 2 8 19 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ เงินโพธิ์
11 39864 2 10 9 เด็กชาย ภาคภูมิ เดชา
12 39868 2 10 13 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ช่องงาม
13 39912 2 11 10 เด็กชาย นราธิป วงศ์วัฒนานันท์
14 39922 2 11 19 เด็กชาย อิทธิ วันเฟื่องฟู
15 40104 2 15 17 เด็กชาย มิ่งมงคล เพชรพรรณนาม
16 40135 2 16 1 เด็กชาย กริน ดวงดุษดี
17 40137 2 16 3 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ จินตนา
18 40147 2 16 12 เด็กชาย นภัสดล จุลเกาะ
19 40150 2 16 15 เด็กชาย พชร หวานสูงเนิน
20 40153 2 16 18 เด็กชาย รัชชานนท์ สมอาษา