ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37815 4 6 5 นาย ณัฐนันทน์ ยางนอก
2 38122 4 10 3 นาย ณัฐภูมิ จาบหนองปลิง
3 37825 4 11 5 นาย นันทภพ รุจาคม
4 37964 4 14 8 นาย สุชาครีย์ ศุภนิทัศนาภร
5 39389 4 14 20 นาย ณัฐภัทร โพธิ์ทอง
6 38275 4 15 34 นางสาว ณัฐธิดา สุนทร
7 38282 4 17 25 นางสาว รัญชิดา มุ่งเจียกกลาง
8 37158 5 5 27 นางสาว พิชญ์สินี ชาติวงศ์
9 37169 5 5 28 นางสาว สุภัสสรา ตีบกระโทก
10 37171 5 5 29 นางสาว อุทัยวรรณ หมั่นการ
11 40230 5 6 16 นาย มูฮัมมัสอารีย์ ฉิมชาติ
12 36788 5 12 1 นาย ณัฐิวุฒิ จันปัญญา
13 37054 5 12 7 นาย อดิศร ขอเลื่อนกลาง
14 37151 5 12 26 นางสาว ขวัญชนก กระปุกทอง
15 37132 5 13 8 นาย ทยากร ทองคำสิงห์
16 37215 5 13 27 นางสาว สุภาสินี สังทองห้าว
17 37348 5 13 31 นางสาว ศิริกัลยา ปานสว่าง
18 37085 5 17 5 นาย ชาญนรินทร์ ชัยชนะ
19 37222 5 17 8 นาย ธนาดล แสงโทโพธิ์
20 37355 5 17 11 นาย กรวุฒิ สุรนีรนาถ
21 40349 5 17 18 นาย โภคิน ดอกกระโทก