ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40672 1 8 37 เด็กหญิง วรดา วงศ์มะเริง
2 40741 1 10 14 เด็กชาย ธารวิสุทธิ์ ด้วงกระโทก
3 40749 1 10 22 เด็กหญิง กัญญพร พรมโคกสูง
4 40945 1 14 31 เด็กหญิง ณิชาพร พยัคมะเริง
5 40971 1 15 10 เด็กชาย ธาวิน ครเกษม
6 40979 1 15 18 เด็กชาย วรปรัชญ์ พัฒนวิบูลย์
7 40994 1 15 33 เด็กหญิง ธัญนันทน์ ตัวอย่าง
8 40997 1 15 36 เด็กหญิง ปุญญิศา ต้นเจริญ
9 41053 1 16 44 เด็กหญิง ศิรประภา เสือมาพะเนา
10 39671 2 6 4 เด็กชาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลากรณ์
11 39679 2 6 12 เด็กชาย ถาม์พร เจียมโพธิ์
12 39686 2 6 19 เด็กชาย นราวิชญ์ บัวแก้ว
13 39774 2 8 14 เด็กชาย ปิติภัทร รื่นสุคนธ์
14 39777 2 8 17 เด็กชาย ภาคิน วางขุนทด
15 39781 2 8 21 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เตรียมมะเริง
16 39782 2 8 22 เด็กชาย อดิเทพ สถาวารินทร์
17 39828 2 9 21 เด็กชาย สุรพล พลอ้ม
18 39957 2 12 10 เด็กชาย นภสินธุ์ เมฆเปี่ยม
19 39959 2 12 12 เด็กชาย ปิยะนันท์ ตองกระโทก
20 39974 2 12 27 เด็กหญิง ชนนี สวาสโพธิ์กลาง
21 40002 2 13 9 เด็กชาย เดนนิส ดี เคิรเนอร์
22 40016 2 13 23 เด็กชาย อลงกรณ์ เพ็ชรจันทึก
23 40030 2 13 37 เด็กหญิง ปาริชาติ ในกระโทก
24 40114 2 15 27 เด็กหญิง กัณญาภัค วิลาศ
25 40154 2 16 19 เด็กชาย วทัญญู เบื้องกลาง
26 37891 4 5 42 นางสาว พิชชาพร บุญภิโย
27 37883 4 8 18 นางสาว ชมพูนุท พันธ์เลิศ
28 36928 5 7 22 นางสาว นิษฐ์สินี จารุตโรจน์
29 37064 5 7 27 นางสาว ณัฐญา รัตนกระจ่าง
30 37086 5 12 8 นาย ชิษณุชา มูลแก้ว