ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40437 1 3 5 เด็กชาย จิรโชติ สุวรรณาโค
2 40597 1 7 8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คล่องงูเหลือม
3 40600 1 7 11 เด็กชาย ธนเดช เพ็ชรจีน
4 40624 1 7 35 เด็กหญิง ธัญชนก เตียงพลกรัง
5 40625 1 7 36 เด็กหญิง ธัญพิชชา ขอเชื้อกลาง
6 40631 1 7 42 เด็กหญิง พิพรรณพร ชูคำ
7 40636 1 8 1 เด็กชาย กล้าณรงค์ ฉวีวงษ์
8 40742 1 10 15 เด็กชาย ธาวิน ดีด้วยชาติ
9 40748 1 10 21 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ผันกระโทก
10 40776 1 11 3 เด็กชาย จีรศักดิ์ ปาสาจะ
11 40835 1 12 15 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ โนนโพธิ์
12 40867 1 12 47 เด็กหญิง สุภลักษณ์ ศรีชำนาญ
13 40955 1 14 41 เด็กหญิง วรัญญา เพิงกระโทก
14 39855 2 10 1 เด็กชาย ชยพล ศรีอำไพ
15 39928 2 11 26 เด็กหญิง จารวดี เมธีสวัสดิ์กุล
16 39936 2 11 34 เด็กหญิง ธนพร ทิมดอน
17 39939 2 11 37 เด็กหญิง ปาริศรา บุญปลูก
18 39940 2 11 38 เด็กหญิง ปิ่นปรากรม วนิชกิจโสภณ
19 39944 2 11 42 เด็กหญิง วริศรา สนิทวงศ์
20 39946 2 11 44 เด็กหญิง สุพิชชา มะสูงเนิน
21 37700 4 6 26 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แซ่ลิ้ม
22 37701 4 6 27 นางสาว ศศิธร พวงร้อย
23 41110 4 6 41 นางสาว ณัฐนิชา ศรีจำนงค์
24 38074 4 8 5 นาย กฤติน จ้อยอินทร์
25 41196 4 10 35 นางสาว ปารนัน มะเริงสิทธิ์
26 41200 4 10 39 นางสาว วีรภัทรา สุวิชา
27 36999 5 5 10 นาย บัญญพนต์ เพาะกระโทก
28 36923 5 6 23 นางสาว เจนจิฬา ระวังญาติ
29 37305 5 6 31 นางสาว อนัญญา วิเชียรรัตน์
30 36908 5 7 5 นาย ปารณัท สังข์รัมย์
31 37034 5 7 8 นาย กรฎา สุทธิประภา
32 40250 5 7 17 นาย ติณณภพ สาทสินธุ์