ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40368 1 1 5 เด็กชาย ขวัญศรัณย์ ปลื้มพันธ์
2 40469 1 3 37 เด็กหญิง ศตพร ศิลาลาย
3 40550 1 6 8 เด็กชาย ณภัทร คงนอก
4 40560 1 6 18 เด็กชาย ราชย์เศรษฐ์ ตราชู
5 40604 1 7 15 เด็กชาย ปัณณทัต ชลภักดี
6 40638 1 8 3 เด็กชาย จิรทีปต์ ศรีหาบัว
7 40660 1 8 25 เด็กชาย อนุชา ทองทับ
8 40661 1 8 26 เด็กชาย อุทัย โคมพุดซา
9 40683 1 9 2 เด็กชาย กิตติกวิน จูกระโทก
10 40699 1 9 17 เด็กชาย ปารเมศ เทพกระโทก
11 40718 1 9 36 เด็กหญิง ทิพามณี คุรุกิจกำจร
12 40732 1 10 5 เด็กชาย จิรภัทร รานอก
13 40794 1 11 21 เด็กชาย อานนท์ อาศัยนา
14 40904 1 13 37 เด็กหญิง ปวริศรา จอมกระโทก
15 40984 1 15 23 เด็กหญิง กนกวรรณ พืชทองหลาง
16 41013 1 16 5 เด็กชาย ชวลิต ติชัยพะเนา
17 41042 1 16 34 เด็กหญิง พิจิตรา ทรงศรี
18 39918 2 11 16 เด็กชาย ศุทธวีร์ กอสูงเนิน
19 41143 4 8 12 นาย พีรพัฒน์ เอการัมย์
20 37923 4 8 21 นางสาว ชนาพร ชลภักดี