ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40637 1 8 2 เด็กชาย กิตติภพ ล้อจรัสศรีกุล
2 40754 1 10 27 เด็กหญิง ชนาภา ดูเรืองรัมย์
3 40905 1 13 38 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ปักษาจันทร์
4 39675 2 6 8 เด็กชาย ณัชพล จินดามาตย์
5 39985 2 12 38 เด็กหญิง พิลาวดี ไพรมะเริง