ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40590 1 7 1 เด็กชาย กรธวัฒน์ เกิดกลาง
2 40724 1 9 42 เด็กหญิง มนฤดี จันดาวงศ์
3 40973 1 15 12 เด็กชาย บุญภัทร สีดำ
4 39630 2 5 9 เด็กชาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม
5 41286 2 9 47 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม