ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40372 1 1 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร
2 40656 1 8 21 เด็กชาย สมิทธิพล นพสุวรรณ์