ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40381 1 1 18 เด็กชาย พันธ์วริศ วิมลศิลป์
2 40389 1 1 26 เด็กหญิง วชิราพร ปัญญารัมย์
3 40796 1 11 23 เด็กหญิง กนกกร บาตรโพธิ์
4 40800 1 11 27 เด็กหญิง ฎาริน หนุนพลกรัง
5 40803 1 11 30 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ยินขุนทด
6 40810 1 11 37 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ บุญแก้ว
7 40828 1 12 8 เด็กชาย ธนกฤต เที่ยงโคกกรวด
8 40855 1 12 35 เด็กหญิง พรหมพร นอกกระโทก
9 40889 1 13 22 เด็กชาย อภิวิชญ์ แสนหิน
10 40908 1 13 41 เด็กหญิง รุ่งณภา มาขุนทด
11 40110 2 15 23 เด็กชาย เอื้อการย์ นิลศรี
12 41073 4 3 32 นางสาว จุฬาลักษณ์ กวงคำ
13 41129 4 7 38 นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ชุ่ม
14 41136 4 7 45 นางสาว สุมิตา ฉ่างกระโทก
15 41148 4 8 17 นาย อินทรัตน์ แก้วระหันต์
16 41183 4 9 47 นางสาว อภิสรา สลุงอยู่
17 41204 4 11 25 นาย วรัญญู สุดแสนยา
18 41205 4 11 38 นางสาว ณัฐธิชา ศรีนวลแล
19 41206 4 11 39 นางสาว นันทิชา สุขประเสริฐ
20 36917 5 5 7 นาย สรวิชญ์ ราชนิยม
21 40217 5 5 40 นางสาว ปราณปริยา นันกระโทก
22 36850 5 8 5 นาย กรวิชญ์ เรืองศิริ
23 36866 5 8 9 นาย รังสิมันต์ โสมสูงเนิน
24 36930 5 8 36 นางสาว ภัคธีมา ตั้งสกุลศักดิ์
25 37160 5 14 29 นางสาว ภัทรสุดา เข็มบริบูรณ์
26 36871 5 15 3 นาย สุรนันท์ กาฬปักษี
27 37004 5 17 2 นาย ภูริช มะลิอ่อง
28 37156 5 17 22 นางสาว ปัณฑารีย์ วัฒนานนท์
29 40357 5 17 35 นางสาว พุทธะวาท คงมงคล