ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37810 4 5 34 นางสาว รัตน์ติกาญจน์ แถวเพชร