ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40528 1 5 33 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทร์โท
2 40546 1 6 4 เด็กชาย ชนะพงศ์ บุญเจริญ
3 40569 1 6 27 เด็กหญิง ชาลิสา ชาฤทธิ์
4 40583 1 6 41 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เศษชมภู
5 40587 1 6 45 เด็กหญิง อภิญญา คณิตศิลป์
6 40630 1 7 41 เด็กหญิง พรฐิวา ศรีเกาะ
7 40878 1 13 11 เด็กชาย เทวินทร์ เสือกระสัง
8 39664 2 5 43 เด็กหญิง สุวพิชญ์ หมายซ่อนกลาง
9 39677 2 6 10 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ
10 39696 2 6 29 เด็กชาย วีรวิชญ์ สาระลัย
11 39711 2 6 44 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ถาดจอหอ
12 39725 2 7 12 เด็กชาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ
13 39744 2 7 31 เด็กหญิง พิชญธิดา ธรรมมะเริง
14 39745 2 7 32 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ธงกระโทก
15 39747 2 7 34 เด็กหญิง ภูริดา ทรัพย์ปริญญาพร
16 39749 2 7 36 เด็กหญิง มาริสา สากำปัง
17 39750 2 7 37 เด็กหญิง วรัญญา เหวขุนทด
18 39752 2 7 39 เด็กหญิง วิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน
19 39754 2 7 41 เด็กหญิง ศิรินทรา ดินกระโทก
20 39759 2 7 46 เด็กหญิง อลินลดา โกศลวรรณธนะ
21 40138 2 16 4 เด็กชาย คุณธรรม เย็นเพ็ชร
22 40142 2 16 8 เด็กชาย ณัฐดนัย แซ่อือ
23 40146 2 16 11 เด็กชาย ธันวา คราเยินไฮเด
24 40148 2 16 13 เด็กชาย นภัสรพี ลับตีพะเนา
25 40149 2 16 14 เด็กชาย ปารเมศ หนูกลาง
26 40155 2 16 20 เด็กชาย วราวุฒิ แก้วประเสริฐ