ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40136 2 16 2 เด็กชาย กฤตัชญ์ จอมเกาะ
2 41102 4 5 28 นาย พิภพ สุนทรปาน
3 41109 4 6 25 นาย วัชรากร รุ่งพานทอง
4 38190 4 7 28 นางสาว ณัฐศศิ สดดอน
5 41127 4 7 36 นางสาว นันทกานต์ อยู่เจริญ
6 41133 4 7 42 นางสาว วิลาสินี นนทะ
7 37803 4 10 18 นางสาว ธนภร ชาญนุวงศ์
8 38231 4 10 26 นางสาว ฐิติมา สิมมา
9 38147 4 15 27 นางสาว ปริยาภรณ์ พรศิริรัตน์
10 41254 4 15 37 นางสาว ภัทรวดี ศรีสุข
11 41257 4 15 40 นางสาว สริตา บัวคอม
12 37720 4 17 1 นาย เมธัส รัตนัย