ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40365 1 1 2 เด็กชาย กฤตภาส ภู่ประดับตระกูล
2 40428 1 2 35 เด็กหญิง พัชรกันย์ ด้วงมุขพะเนา
3 40438 1 3 6 เด็กชาย จิรัฏฐ์ มานิตย์นาค
4 40441 1 3 9 เด็กชาย ณัฐธนา นาเรือทอง
5 40515 1 5 20 เด็กชาย ศุภจักร นกสามเมือง
6 40643 1 8 8 เด็กชาย ณัฐธนธร นาเรือทอง
7 40651 1 8 16 เด็กชาย พชรพล วัลลิกุล
8 40652 1 8 17 เด็กชาย พิชญุตม์ ยิ่งแก้ว
9 40663 1 8 28 เด็กหญิง กวินทิพย์ คงสันเทียะ
10 40671 1 8 36 เด็กหญิง พิรดา อาสากุล
11 40674 1 8 39 เด็กหญิง วรินทร สงนอก
12 40681 1 8 46 เด็กหญิง อริสรา จันทร
13 40812 1 11 39 เด็กหญิง มุกรวี กลิ่นละมุน
14 40816 1 11 43 เด็กหญิง โศจิรัตน์ ประภายสาธก
15 40899 1 13 32 เด็กหญิง ธนัฏฐา วทานิยานนท์
16 40956 1 14 42 เด็กหญิง วริศา เขียวเเก้ว
17 39678 2 6 11 เด็กชาย ต้นน้ำ วิขัมภประหาร
18 39740 2 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิดา หนไธสง
19 39907 2 11 5 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ขจัดภัย
20 39915 2 11 13 เด็กชาย ภูริ นัดใหม่
21 40096 2 15 9 เด็กชาย ปกป้อง แก้วพะเนา
22 40103 2 15 16 เด็กชาย ภาคภูมิ สง่ารัตนพิมาน
23 41064 4 2 15 นาย กาณต์พิธาน แจ่มงามวลัญช์โชค
24 37921 4 6 36 นางสาว จุฑามาศ นาคา
25 41140 4 8 9 นาย ชนาธิป สิทธิสุธี
26 41202 4 11 23 นาย ธีรพัฒน์ เกี้ยวสันเทียะ
27 38277 4 13 28 นางสาว ธาวันรัตน์ บึงบาง
28 38038 4 14 12 นาย ธนกฤต พวงแก้ว
29 38200 4 14 30 นางสาว อมรรัตน์ ไชยต้นเทือก
30 38201 4 14 31 นางสาว อมราพร คำภานุช
31 38313 4 14 34 นางสาว ญาณิศา รับรอง
32 41243 4 14 35 นางสาว กันยามาส พิสิษฐ์ชัยณรงค์
33 37836 4 17 3 นาย อชิระ จันทะคล้าย
34 38187 4 17 23 นางสาว จุฑาทิพย์ พรึมกระโทก
35 38194 4 17 24 นางสาว ภัณฑิรา สันติชัยรัตน์
36 36927 5 5 21 นางสาว นันท์จิตรา ธงกระโทก
37 37293 5 5 34 นางสาว ณัฐธิดา ทองหมื่นไวย
38 40215 5 5 38 นางสาว ตวิษา ไซมะเริง
39 40216 5 5 39 นางสาว นันทกานต์ เเผ่วสูงเนิน
40 40220 5 5 43 นางสาว พภัสสรณ์ ธนกิตติ์ศรีกุล