ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40394 1 2 1 เด็กชาย จรินพงศ์ ไตรยงวานิช
2 40403 1 2 10 เด็กชาย แทนคุณ เตียประสิทธิ์
3 40405 1 2 12 เด็กชาย ธนภัทร ตอบสันเทียะ
4 40408 1 2 15 เด็กชาย พงศภัค เชื่อดี
5 40409 1 2 16 เด็กชาย พันภู คำมูลใจ
6 40413 1 2 20 เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทรัพย์สุริยะกุล
7 40417 1 2 24 เด็กหญิง ชนม์ณานันท์ สินชัยศรี
8 40433 1 3 1 เด็กชาย กันต์กวี จันทร์ดำ
9 40442 1 3 10 เด็กชาย ณัฐนันท์ เดชา
10 40443 1 3 11 เด็กชาย ปริญญา เกษสระน้อย
11 40444 1 3 12 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จำปาโพธิ์
12 40445 1 3 13 เด็กชาย ปิยะฉัตร ศรีโคกกรวด
13 40453 1 3 21 เด็กชาย สุวิจักขณ์ พลีพัฒนากร
14 40455 1 3 23 เด็กชาย อธิภัทร ภูอาจดั้น
15 40459 1 3 27 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เกลียบกลาง
16 40465 1 3 33 เด็กหญิง ธัญวลัย จำลองมุข
17 40467 1 3 35 เด็กหญิง ปุญญิสา มาลาจันทร์
18 40500 1 5 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุราฤทธิ์
19 40505 1 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สร้อยสน
20 40523 1 5 28 เด็กหญิง ฐิตินันท์ สียงค์พะเนา
21 40524 1 5 29 เด็กหญิง ณฐมน ศรีทะเล
22 40537 1 5 42 เด็กหญิง วลัยภัทร พิกุลแก้ว
23 40542 1 5 47 เด็กหญิง เอชิญา เที่ยงเทพ
24 40561 1 6 19 เด็กชาย วสวัตติ์ จารุอนันศิริ
25 40601 1 7 12 เด็กชาย ธีรพัฒน์ นาคสุทธิ์
26 40642 1 8 7 เด็กชาย ณภัทร จันทร์ลิ้ม
27 40655 1 8 20 เด็กชาย ศรัณ ศุขกสิกร
28 40779 1 11 6 เด็กชาย โชติพิพัฒน์ กลักโพธิ์
29 40791 1 11 18 เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองเกิด
30 40793 1 11 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุขนาคินทร์
31 40815 1 11 42 เด็กหญิง ศุภสุตา จำนงชอบ
32 40820 1 11 47 เด็กหญิง อรอนงวรรณ ศิริโภคานนท์
33 40830 1 12 10 เด็กชาย นฤบดี พรมแดน
34 40919 1 14 5 เด็กชาย จารุเดช ศรีเกษ
35 40926 1 14 12 เด็กชาย แทนธัญญ์ ก้อนทอง
36 40976 1 15 15 เด็กชาย พัชรพล วามะเกต
37 39652 2 5 31 เด็กหญิง นภัสภรณ์ แชจอหอ
38 39667 2 5 46 เด็กหญิง อัญชิสา อินทรโยธา
39 39670 2 6 3 เด็กชาย กิตติ์พิพัฒน์ สัพทานนท์
40 39672 2 6 5 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ โลหะเวช
41 39764 2 8 4 เด็กชาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม
42 40054 2 14 14 เด็กชาย ปฏิธาน วิลัยกรวด
43 40101 2 15 14 เด็กชาย พสิษฐ์ พูนสูงเนิน
44 37843 4 3 27 นางสาว ปาริสา วินทะชัย
45 37844 4 3 28 นางสาว ภัทราพร กอสูงเนิน
46 37906 4 5 19 นาย ปิยพงษ์ อาจศึก
47 37886 4 5 41 นางสาว ดุษณียา ศรีวิลัย
48 41199 4 10 38 นางสาว ลุอิซา อีวอง
49 36964 4 14 1 นาย อภิรักษ์ แก้ววัน
50 40261 5 8 22 นาย ชัชวาล ตั้งยืนยงสกุล
51 36971 5 8 37 นางสาว ชญาณพัฒน์ ชัยผ่องอนันต์
52 40268 5 8 46 นางสาว ศศิกานต์ แววสูงเนิน
53 36962 5 11 3 นาย วิทวัส จงท่องกลาง
54 40314 5 13 36 นางสาว ยอดขวัญ กอนโคกกรวด
55 40316 5 13 38 นางสาว วิภาวี สุขเกษม
56 36959 5 14 4 นาย รัฐศาสตร์ เวียงคำ
57 36943 5 17 1 นาย เขมชาติ ชุ่มมะเริง
58 37046 5 17 4 นาย ปณิธาน ประทุมมา
59 40348 5 17 17 นาย ภัคพล ประภาพิทยาพงษ์