ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41154 4 8 38 นางสาว ปวีณ์นุช แสงชัยภูมิ
2 41157 4 8 41 นางสาว พัชรากร คงสุข
3 41299 4 8 48 นางสาว พิชญ์สินี กระจ่างโพธิ์
4 41180 4 9 44 นางสาว วาสิณี โพนทอง
5 37837 4 15 16 นางสาว ชรินทร์รัตน์ กลิ่นเจริญ
6 41256 4 15 39 นางสาว วชิรญา วชิระอังกูร
7 41260 4 16 10 นาย วีรภัทร พันธุรัตน์
8 40234 5 6 35 นางสาว กัญญาวีร์ ทำดี
9 40236 5 6 37 นางสาว ชนัญชิดา ดุษฎีนิศากร
10 40241 5 6 41 นางสาว ลภัสรดา แก้วชู
11 40247 5 6 47 นางสาว อาทิตยา พึ่งขุนทด
12 36773 5 9 19 นางสาว วริศรา พรหมวิจารณ์
13 36891 5 9 25 นางสาว วิมลศิริ เบื้องกลาง
14 37347 5 12 33 นางสาว ภัทธิรา คงแก้วพะเนา
15 37353 5 12 34 นางสาว อาจริยา เพราะพินิจ
16 40298 5 12 37 นางสาว กัณธิกา ทวนมะเริง
17 40335 5 16 32 นางสาว พัตสิตา จันทา
18 40340 5 16 37 นางสาว สิริกร ประจิแพ
19 40342 5 16 39 นางสาว สิวพร หารลำยอง