ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40951 1 14 37 เด็กหญิง พนิตพิชา เย็นหลักร้อย
2 39976 2 12 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา คลังกูล
3 41063 4 2 14 นาย กันตพงศ์ ฆ้องเดช
4 37807 4 2 29 นางสาว ปาณิศา ภัทรกิตติภากรณ์
5 37702 4 3 1 นาย กฤตพล ชื่นสูงเนิน
6 37727 4 3 18 นางสาว กนกนุช ภูสังข์
7 37736 4 5 29 นางสาว พิมพ์ชญา ปอกระโทก
8 37845 4 5 37 นางสาว วัชราภรณ์ คำสาริรักษ์
9 41104 4 5 45 นางสาว ศศิธร รากพุดซา
10 38149 4 6 39 นางสาว พรรำภา หนึ่งกระโทก
11 38020 4 8 24 นางสาว นิรามัย แสงฉายศุภกุล
12 38245 4 8 28 นางสาว สุชัญญา ชิดโคกสูง
13 37838 4 11 28 นางสาว ณัฐนรี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
14 41244 4 14 36 นางสาว พัชรพันธ์ ปิยะรุ่งบัณฑิต
15 37879 4 15 17 นางสาว กมนนัทร์ กลักโพธิ์
16 37808 4 17 16 นางสาว พิชญาภัค ผุดผ่อง
17 40245 5 6 45 นางสาว อรวรา ฉายารักษ์
18 37176 5 11 9 นาย ชณะฑัญญู สุยะนา
19 37202 5 11 30 นางสาว นรากร งามสูงเนิน
20 36919 5 15 27 นางสาว กัญญารักษ์ นาใจ