ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40422 1 2 29 เด็กหญิง ธนวรรณ บัวสระ
2 40602 1 7 13 เด็กชาย นวกฤต หวังประสพกลาง
3 40731 1 10 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ส้มสาย
4 41066 4 2 17 นาย ธนกฤต ม่วงรักษ์
5 37715 4 3 5 นาย นรพิชญา ถาจอหอ
6 37897 4 3 29 นางสาว สุภัสสรา จิ๋วขุนทด
7 37703 4 5 3 นาย กฤติน ศิริบุญนภา
8 37889 4 8 19 นางสาว พัชรวดี คร่อมกระโทก
9 37797 4 11 27 นางสาว ญาณิศา มุ่งมาหมัด
10 37922 4 11 32 นางสาว ชนันธร ชูจิตร์
11 38188 4 11 36 นางสาว ชนัญธิดา ขำไพล
12 38192 4 12 23 นางสาว พัชริสา ดังใหม่
13 37992 4 15 6 นาย ณัฏชนน พงษ์โพธิ์
14 36996 5 9 14 นาย ธนกฤต รังจะโปะ
15 37057 5 9 16 นาย อิศวะ แนบกิ่ง
16 40270 5 9 18 นาย ยศภัทร แก้วจันทร์
17 37037 5 11 7 นาย ชยุต นพพลกรัง
18 37335 5 11 34 นางสาว ชนากานต์ อ้นไธสง
19 36811 5 12 21 นางสาว พลอยไพริน โปร่งสันเทียะ
20 37016 5 12 23 นางสาว ชุณหกาญจน์ สินกมลชัย
21 40299 5 12 38 นางสาว ธันยพร ปุ๊กกระโทก