ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41271 4 16 40 นางสาว อัจฉราพรรณ ช้อยกิ่ง
2 37094 5 16 2 นาย รัชชานนท์ กัลยาสนธิ์
3 40329 5 16 8 นาย อนุชา พลไธสง
4 37069 5 16 9 นางสาว ปณัดดา พึ่งพุฒ
5 37152 5 16 10 นางสาว จันทิมา สกุลประสิทธิ์ศิริ
6 37157 5 16 11 นางสาว พัชรพร ศรีสงคราม
7 37163 5 16 12 นางสาว วรรณพร แสงดี
8 37338 5 16 21 นางสาว นัดธิชา สุวรรณรัตน์
9 37341 5 16 22 นางสาว ปรารถนา คชช้าง
10 37342 5 16 23 นางสาว ปรียา ซ้อนพุดซา
11 37343 5 16 24 นางสาว ปิ่นทอง ศรีน้อย
12 37350 5 16 25 นางสาว สตรีรัตน์ พงสะเดา
13 40332 5 16 29 นางสาว ณัฎฐกานต์ บุตรยศ
14 40336 5 16 33 นางสาว แพรวา ชาญยุทธ
15 40337 5 16 34 นางสาว มณปรียา เนื้อแตงเย็น