ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40892 1 13 25 เด็กหญิง ฐิติวรดา สุขแสงรัตน์
2 40933 1 14 19 เด็กชาย ศิริวัชร แดงหล้า
3 39644 2 5 23 เด็กหญิง จารุวรรณ เนินกระโทก
4 39658 2 5 37 เด็กหญิง ลลิตา ระวังญาติ
5 39662 2 5 41 เด็กหญิง สุชานันท์ กรอกงูเหลือม
6 39700 2 6 33 เด็กหญิง กชกร กาญจนเกตุ
7 39834 2 9 26 เด็กหญิง ขนิษฐา วงค์กระโทก
8 39846 2 9 37 เด็กหญิง พรหมลภัส นิยมญาติ
9 39848 2 9 39 เด็กหญิง ภัสราพร สัญจรโคกสูง
10 39851 2 9 42 เด็กหญิง ศิริรักษ์ มลิทอง
11 39854 2 9 45 เด็กหญิง อัญชิสา กองศรีหา