ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40407 1 2 14 เด็กชาย บุณวัตร ดัดถุยาวัตร์
2 40416 1 2 23 เด็กหญิง ชญาดา กรีจังหรีด
3 40429 1 2 36 เด็กหญิง วิชญาดา ลาวดีพะเนา
4 40430 1 2 37 เด็กหญิง หฤทชญา สุขทั่ว
5 40431 1 2 38 เด็กหญิง อริสรา พรมจันทร์
6 40457 1 3 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก้วเพชร
7 40527 1 5 32 เด็กหญิง นิชาภา เพชรประไพ
8 40538 1 5 43 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เยื่องกลาง
9 40539 1 5 44 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ภูเยี่ยมใจ
10 40596 1 7 7 เด็กชาย ณัฐภัทร โสกำปัง
11 40607 1 7 18 เด็กชาย พสธร จันทวงศ์
12 40633 1 7 44 เด็กหญิง ภัทรานันท์ แต้มกระโทก
13 40679 1 8 44 เด็กหญิง สุชญา นาเจริญ
14 40752 1 10 25 เด็กหญิง ขวัญข้าว เพ็ชรพล
15 40763 1 10 36 เด็กหญิง พิจิตรา อาจศึก
16 40766 1 10 39 เด็กหญิง ภูริชญา ขุนมธุรส
17 40858 1 12 38 เด็กหญิง โยษิตา สกุลทองดี
18 40897 1 13 30 เด็กหญิง เดือนเกล้า โมระกุล
19 40953 1 14 39 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ขาวผ้วน
20 41016 1 16 8 เด็กชาย ทวีโชค พูนศรี
21 39513 2 1 24 เด็กหญิง นันท์นภัส จิตแกล้ว
22 39518 2 1 29 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร โคตรพันธ์
23 39748 2 7 35 เด็กหญิง มนัสชนัญ วิจารณ์
24 39756 2 7 43 เด็กหญิง สุรัญชนา หลอดคำ
25 39762 2 8 2 เด็กชาย คณิน ศรีวิชัย
26 39780 2 8 20 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ สิทธิโชติ
27 39783 2 8 23 เด็กหญิง กนกวรรณ คำเนตร
28 39790 2 8 30 เด็กหญิง ชลธิชา กรรณเทพ
29 39799 2 8 39 เด็กหญิง ปวริศา เลี้ยวกลาง
30 39808 2 9 1 เด็กชาย ก้องภพ แก้วอุดร
31 39825 2 9 18 เด็กชาย รัชพล ภาษะฐิติ
32 39975 2 12 28 เด็กหญิง ญาณิศา หน่ายครบุรี
33 39986 2 12 39 เด็กหญิง ภิรนันท์ มะลิใหม่
34 39987 2 12 40 เด็กหญิง ลลิตา พิทักษ์กุล
35 39993 2 12 45 เด็กหญิง อรวรรณ ด่านสร้อย
36 40004 2 13 11 เด็กชาย นิกร นามบุตร
37 40013 2 13 20 เด็กชาย วัชรากร สร้อยสระน้อย
38 40038 2 13 45 เด็กหญิง อจลญา ม่วงภูเขียว
39 40115 2 15 28 เด็กหญิง กุลนัดดา พันธ์กุ่ม
40 40157 2 16 22 เด็กชาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ