ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40392 1 1 29 เด็กหญิง สุริวิภา จันทวีวัฒน์
2 41251 4 15 14 นาย พชร ณรงค์นอก
3 37973 4 15 20 นางสาว ทักษพร ลาดกระโทก
4 37984 4 15 21 นางสาว สุปราณี นามบุญเรือง
5 36894 5 8 35 นางสาว อารยา กกทองหลาง