ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40826 1 12 6 เด็กชาย เตวิทย์ บัวกระโทก
2 40875 1 13 8 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ขจรศรี
3 38323 4 7 33 นางสาว พิชญ์ศินี กรมโพธิ์
4 38243 4 9 28 นางสาว วิไลวรรณ หมีมะเริง
5 41171 4 9 35 นางสาว จีรนันท์ ป้อกระโทก
6 41181 4 9 45 นางสาว ศิรประภา ศรีกะชา
7 37943 4 10 20 นางสาว อารยา มณีกรรณ์
8 38156 4 10 25 นางสาว สุชาวดี แตงอยู่
9 38314 4 10 29 นางสาว ญาตาวี ช่ำชอง
10 41191 4 10 30 นางสาว ชลธิชา มิลาวรรณ
11 41194 4 10 33 นางสาว ณัฐนรี หวังคู่กลาง
12 41195 4 10 34 นางสาว ปริยาภรณ์ ซอพิมาย
13 38148 4 12 22 นางสาว ปัทมาภรณ์ ซอพิมาย
14 38229 4 14 33 นางสาว ชนากานต์ ภาคอรรถ
15 37832 4 15 3 นาย วีระศักดิ์ ถาปินตา
16 41266 4 16 35 นางสาว จิรนันท์ จันณรงค์
17 38262 4 17 10 นาย ปุณวัฒน์ วีระนันท์
18 37072 5 7 28 นางสาว วชิราภรณ์ ดีสันเทียะ
19 37061 5 12 25 นางสาว ขวัญเรือน จันขุน
20 36985 5 13 24 นางสาว อัญชนา ชมภูอาจ