ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40399 1 2 6 เด็กชาย เตชธรรม ตู้พิมาย
2 40435 1 3 3 เด็กชาย จักรภัทร ทันวงศ์
3 40452 1 3 20 เด็กชาย สิรภพ จตุพรชัยศรี
4 40454 1 3 22 เด็กชาย อชิรวัตติ์ เจริญชัยวณิช
5 40502 1 5 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แพงกิ่ง
6 40558 1 6 16 เด็กชาย พีรพัฒน์ ประเสริฐสุข
7 40570 1 6 28 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริผล
8 40626 1 7 37 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ปริกกระโทก
9 40669 1 8 34 เด็กหญิง ปิยธิดา วีระธารานนท์
10 40721 1 9 39 เด็กหญิง นิดานุช ลีณรงค์ฤทธิ์
11 40778 1 11 5 เด็กชาย ชนก หวังนากลาง
12 40783 1 11 10 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ กงเพชร
13 40851 1 12 31 เด็กหญิง นภสร น้อมกระโทก
14 40865 1 12 45 เด็กหญิง สโรชา สุทธิศิลป์
15 40902 1 13 35 เด็กหญิง ประพาภรณ์ ปะคำปรึก
16 40921 1 14 7 เด็กชาย เจริญชัย ดงกระโทก
17 39654 2 5 33 เด็กหญิง ประภัสสรา เเก้วสา
18 39694 2 6 27 เด็กชาย วิพุธดนัย แก้วหมื่นไวย
19 40112 2 15 25 เด็กหญิง กรรณทิพย์ อยู่มะเริง
20 40170 2 16 35 เด็กหญิง ไพลิน อันแสน