ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40375 1 1 12 เด็กชาย ธนกร เรืองกระโทก
2 40378 1 1 15 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ น้อยหมื่นไวย
3 40404 1 2 11 เด็กชาย ธนกฤต ทองศรีมะดัน
4 40508 1 5 13 เด็กชาย ปุญญวิชญ์ จำปาทอง
5 40509 1 5 14 เด็กชาย พัชรากร ศรีนวล
6 40621 1 7 32 เด็กหญิง ชาลิสา พูลทรัพย์
7 40623 1 7 34 เด็กหญิง ณัฐณิชา กิจบำรุง
8 40648 1 8 13 เด็กชาย นพเก้า พลโต
9 40662 1 8 27 เด็กชาย เอกภพ ชื่นจิตร
10 40688 1 9 6 เด็กชาย ณภัทร สครรัมย์
11 40735 1 10 8 เด็กชาย ณัชชนม์ ตัณฑเศรณีวัฒน์
12 40751 1 10 24 เด็กหญิง กิตญาดา อองเจียรี
13 40827 1 12 7 เด็กชาย ทศธรรม เจริญกิจศิริวงศ์
14 40829 1 12 9 เด็กชาย ธีรศานต์ ราชสันเทียะ
15 40876 1 13 9 เด็กชาย ณัฐนันท์ เอี่ยมสุวรรณ
16 40916 1 14 2 เด็กชาย ก้องภพ กมลลิ้มสกุล
17 39501 2 1 12 เด็กชาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย
18 39505 2 1 16 เด็กชาย วศิน ไชยศร
19 39681 2 6 14 เด็กชาย ธนโชติ ปานเกิด
20 39770 2 8 10 เด็กชาย ปภังกร ประคำทอง