ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40390 1 1 27 เด็กหญิง วานิลา โสภาพร
2 40847 1 12 27 เด็กหญิง กานต์ณิชา แทวกระโทก
3 40850 1 12 30 เด็กหญิง ธัญพร รัญแอ
4 40972 1 15 11 เด็กชาย ธีระเดช ช่วยชุ่ม
5 39492 2 1 3 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ
6 39493 2 1 4 เด็กชาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์
7 39494 2 1 5 เด็กชาย นนทพันธ์ บุญเคน
8 39495 2 1 6 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ปราณีตพลกรัง
9 39496 2 1 7 เด็กชาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี
10 39497 2 1 8 เด็กชาย พุทธรักษ์ วิกสูงเนิน
11 39499 2 1 10 เด็กชาย ภูดิท อินสูงเนิน
12 39509 2 1 20 เด็กหญิง กวิสรา ผมฉลวย
13 39510 2 1 21 เด็กหญิง เขมจิรา รัตนโกศล
14 39514 2 1 25 เด็กหญิง นันทัชพร สว่างจิตร์
15 39515 2 1 26 เด็กหญิง นิชาภัทร กองทอง
16 39516 2 1 27 เด็กหญิง ปวริศา จิตลม
17 39517 2 1 28 เด็กหญิง วนิดา อัตตวิริยะสุวร
18 37941 4 2 31 นางสาว สุภชา สาระคาม