ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40777 1 11 4 เด็กชาย ฉัตรดนัย เบียดนอก
2 40898 1 13 31 เด็กหญิง ไทยเซีย บริสโทร
3 40913 1 13 46 เด็กหญิง อพิญญา อยู่กระโทก
4 40996 1 15 35 เด็กหญิง ปิยารัตน์ หวังยงกลาง
5 41026 1 16 18 เด็กชาย รวิรัตน์ นิ่มกระโทก
6 39490 2 1 1 เด็กชาย จินตวัฒน์ ทองนาโพธิ์
7 39498 2 1 9 เด็กชาย ภัทรชนน อาจอินทร์
8 39500 2 1 11 เด็กชาย ภูมิรพี ถินสูงเนิน
9 39502 2 1 13 เด็กชาย มานะชัย จิรสาธิต
10 39503 2 1 14 เด็กชาย เมธัส พินิจจอหอ
11 39504 2 1 15 เด็กชาย รัญชน์วรท จันทรเสนา
12 39507 2 1 18 เด็กชาย สมิทธ์ ธีรวัฒนไพบูลย์
13 39508 2 1 19 เด็กชาย อินทัช รัตติยา
14 39511 2 1 22 เด็กหญิง ญาณิศา พวงโคกกรวด
15 39512 2 1 23 เด็กหญิง นฤกัลยา เขื่อนทอง
16 39624 2 5 3 เด็กชาย ฉัตรพร ทองคำสาร
17 39626 2 5 5 เด็กชาย ฐิตินันทน์ หมันกิจ
18 39628 2 5 7 เด็กชาย ธนภัทร ศิริธรรม
19 39629 2 5 8 เด็กชาย ธนาชัย จี่พิมาย
20 39631 2 5 10 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ อะภาโส
21 39633 2 5 12 เด็กชาย พิชิตชัย จงอุดมทรัพย์
22 39634 2 5 13 เด็กชาย พีรกานต์ คาถา
23 39636 2 5 15 เด็กชาย วรเมธ นิ้มกระโทก
24 39637 2 5 16 เด็กชาย วรเมธ กอแห้วกลาง
25 39643 2 5 22 เด็กหญิง กายทิพย์ ชุดมะเริง
26 39648 2 5 27 เด็กหญิง ฐิตารัตน์ อภิพัฒนศิริกุล
27 39650 2 5 29 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บัวแก้ว
28 39656 2 5 35 เด็กหญิง รินรดา พาดกลาง
29 39657 2 5 36 เด็กหญิง รุ่งฟ้า โพธิ์พะเนา
30 39816 2 9 9 เด็กชาย ธรรณกร อินทะขีนี
31 39833 2 9 25 เด็กหญิง กุลธิดา ฉันงูเหลือม
32 39837 2 9 29 เด็กหญิง ชนากานต์ แก้วลือชัย
33 39841 2 9 33 เด็กหญิง ธนัสถา บูรพาพิทักษ์
34 39849 2 9 40 เด็กหญิง วริศรา คะแนนสิน
35 39852 2 9 43 เด็กหญิง สุภัทรา นาครินทร์
36 39948 2 12 1 เด็กชาย กนกชัย ฝักกระโทก
37 40093 2 15 6 เด็กชาย ธนภัทร อิ่มหาร
38 40108 2 15 21 เด็กชาย สรวิชญ์ เตือประโคน
39 40109 2 15 22 เด็กชาย อัครินทร์ ร่มกลาง