ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40386 1 1 23 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ กรมทอง
2 40412 1 2 19 เด็กชาย พีรพัฒน์ นวลละออง
3 40614 1 7 25 เด็กชาย ศรีปุณณวิชญ์ ถัดภูเขียว
4 40646 1 8 11 เด็กชาย ธนภัทร แสงโทโพธิ์
5 40653 1 8 18 เด็กชาย ภูมิภากร แก้ววิเชียร
6 40696 1 9 14 เด็กชาย ธีรวัฒน์ แฟกระโทก
7 40712 1 9 30 เด็กหญิง กุลนันท์ ปล้ำกระโทก
8 40733 1 10 6 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บุญพิทักษ์
9 40747 1 10 20 เด็กชาย มงคล พิมพ์แพทย์
10 40853 1 12 33 เด็กหญิง เบญญาภา ชุมกระโทก
11 40915 1 14 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ปุลาตานัง
12 40918 1 14 4 เด็กชาย กิตติพศ รักมิตร
13 40930 1 14 16 เด็กชาย ประกายวิทย์ เสือบุญศรี
14 40937 1 14 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยพัฒน์
15 40947 1 14 33 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ทิศกระโทก
16 40952 1 14 38 เด็กหญิง พิมญดา เพ็ชรหมื่นไวย
17 40958 1 14 44 เด็กหญิง สราญรัตน์ รัตนธรนทร์
18 40962 1 15 1 เด็กชาย กิตติภพ กร่ำกระโทก
19 39639 2 5 18 เด็กชาย ศักขรินทร์ จักรแก้ว
20 39772 2 8 12 เด็กชาย ปรเมศวร์ คุณชื่น
21 39869 2 10 14 เด็กชาย ศิวะพัฒน์ แสนศรี
22 39873 2 10 18 เด็กชาย สิทธิราช นิลแสง
23 39923 2 11 20 เด็กชาย อิทธิพล เพิ่มเกาะ
24 39949 2 12 2 เด็กชาย กฤศณัฐ คงสกุล
25 39958 2 12 11 เด็กชาย ปกป้อง แสนเดช
26 39965 2 12 18 เด็กชาย วจนะ บรรณจิตร
27 39981 2 12 34 เด็กหญิง ปาลิตา ไหวดี
28 40005 2 13 12 เด็กชาย ปัณณธร วัดพะเนา
29 40007 2 13 14 เด็กชาย ปิยะราชย์ หอมกระโทก
30 40022 2 13 29 เด็กหญิง ณัฎฐพร ชวนงูเหลือม
31 40025 2 13 32 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมดอน
32 40027 2 13 34 เด็กหญิง นภัสวรรณ สอนใจ
33 40028 2 13 35 เด็กหญิง ปนัดดา กลิ้งทะเล
34 40033 2 13 40 เด็กหญิง ราชาวดี เสมาเพชร
35 40034 2 13 41 เด็กหญิง ศิรภัสสร พูนเกิดมะเริง
36 40037 2 13 44 เด็กหญิง สุพิชชา เขตกระโทก
37 40044 2 14 4 เด็กชาย ณัฏฐ์ ขอจัดกลาง
38 40058 2 14 18 เด็กชาย รัชชานนท์ ยืนมะเริง
39 40060 2 14 20 เด็กชาย วรัชญ์ สุขพานิช
40 40072 2 14 31 เด็กหญิง ขวัญนลิน รักษาล้ำ