ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40593 1 7 4 เด็กชาย ฉัตรมงคล เสริมรัมย์
2 40594 1 7 5 เด็กชาย ณฐกฤต ชอบพิมาย
3 40619 1 7 30 เด็กหญิง ขวัญสิริ อมฤก
4 40684 1 9 3 เด็กชาย คณิศร ร้อยมาลี
5 40727 1 9 45 เด็กหญิง อรุชา อยู่ทะเล
6 40728 1 10 1 เด็กชาย กิตติกวิน เดือนเพ็ง
7 40788 1 11 15 เด็กชาย ภูริชญา บัวสิงห์
8 40883 1 13 16 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ผินโพธิ์
9 40965 1 15 4 เด็กชาย ชญานน เจียมใจ
10 41021 1 16 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทาขุนทด
11 41025 1 16 17 เด็กชาย ภูมิรัตน์ บุญวิจิตร์
12 39718 2 7 5 เด็กชาย ธนกร บุญศรี
13 39721 2 7 8 เด็กชาย ธีรเดช ยังทะเล
14 39731 2 7 18 เด็กชาย สิรภัทร สุวรรณกลาง
15 39733 2 7 20 เด็กชาย อนาวิน ชูเชิด
16 39821 2 9 14 เด็กชาย นิธิพัฒน์ จันทร์โอ
17 39823 2 9 16 เด็กชาย ยศวีร์ ศรีพิทักษ์
18 39824 2 9 17 เด็กชาย รวิทย์ ดีอักษร
19 39830 2 9 22 เด็กชาย อภิวัฒน์ ท้าวนอก
20 39831 2 9 23 เด็กชาย อัครวินท์ จำเริญ
21 39856 2 10 2 เด็กชาย ชลันธร หอมจันทร์
22 39859 2 10 4 เด็กชาย ธีรเมธ จันจำนงค์
23 39862 2 10 7 เด็กชาย พิพัฒน์ ละออ
24 40090 2 15 3 เด็กชาย ชโนดม สุวรรณเลิศ
25 37743 4 3 8 นาย กฤษกร ยินดี
26 37764 4 3 21 นางสาว ณัฐพัชร์ พรมสวัสดิ์
27 37775 4 3 25 นางสาว ภัทรธิดา ทองโพธิ์
28 41077 4 3 36 นางสาว อาคิรา ปทะวานิช
29 36780 5 6 19 นางสาว อักษราภัค ทูลไธสง
30 36830 5 8 4 นาย วิษณุ เปลี่ยวกระโทก
31 40262 5 8 23 นาย ธนกร น้ำเที่ยง
32 40263 5 8 24 นาย ภูมิไชย สะเทือนไพร
33 36772 5 8 25 นางสาว รินลดา ยอดพุดซา
34 36779 5 8 26 นางสาว อนัญญา ดีงูเหลือม
35 36836 5 8 27 นางสาว กมลวรรณ สุขสถิตย์
36 36845 5 8 28 นางสาว มัคณีญากรณ์ หวังกรุงกลาง
37 40266 5 8 44 นางสาว ธัญวรัตน์ ชนะค้า
38 37249 5 13 28 นางสาว ณัฐสุดา กกสันเทียะ
39 37339 5 13 30 นางสาว บัณฑิตา กองม่วง
40 40313 5 13 35 นางสาว ธัญวรัตม์ ขัยปัญญา