ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40374 1 1 11 เด็กชาย ธณวรรธน์ ภาเรือง
2 40377 1 1 14 เด็กชาย นัฐธิกรณ์ อิ่มนันท์ธนา
3 40379 1 1 16 เด็กชาย ปานเทพ ศรีพรหม
4 40383 1 1 20 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เที่ยงธรรม
5 40456 1 3 24 เด็กชาย อัณเณกษ์ ถิ่นจันดา
6 40641 1 8 6 เด็กชาย ฐิตินันท์ แข็งขัน
7 40694 1 9 12 เด็กชาย ธนวิทย์ บุญมีศิริทิพงศ์
8 40705 1 9 23 เด็กชาย สรศักดิ์ ลาภกระโทก
9 40774 1 11 1 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ จันทร์ศิริสุข
10 40795 1 11 22 เด็กชาย อาบูดาวุด อาลี
11 40834 1 12 14 เด็กชาย ปุณณวิช รอดนุกูล
12 40841 1 12 21 เด็กชาย สิปปกร บ้อนกระโทก
13 41023 1 16 15 เด็กชาย ภรภัทร เมธวิริยศักดิ์
14 41285 2 9 46 เด็กหญิง พีรพัฒน์ ทันศรี
15 39887 2 10 32 เด็กหญิง ณัฐชยา จาบทะเล
16 40026 2 13 33 เด็กหญิง ธนิดา วรุณโรจน์