ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40555 1 6 13 เด็กชาย ปรเมศวร์ ทองธานี
2 41027 1 16 19 เด็กชาย วชิราวุฒิ ชวนขุนทด