ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40585 1 6 43 เด็กหญิง สุคนธวา รัตนารักษ์
2 40730 1 10 3 เด็กชาย จักรินทร์ สงนางรอง
3 40744 1 10 17 เด็กชาย ปณชัย หนูทิพย์
4 39950 2 12 3 เด็กชาย จักรพล เกษรแก้ว
5 37969 4 12 18 นางสาว ฑิฆัมพร ทินปราณี
6 37983 4 12 19 นางสาว สมฤทัย ถิรชีวิน
7 37978 4 17 19 นางสาว พิมพกานต์ กระเเสร์กุศล
8 37981 4 17 20 นางสาว วรางคณา จันทะโรจน์
9 36757 5 6 1 นาย ศุภวิชญ์ เกษมพงษ์
10 36912 5 6 3 นาย ภานุวัฒน์ มาถาวร
11 36918 5 6 4 นาย อรรถพร สังเกต
12 37067 5 6 27 นางสาว ธนวรรณ สังฆะมงคล
13 36977 5 11 21 นางสาว พิณนารา เพียรทำ
14 36986 5 11 22 นางสาว อารยา โพธิ์อ่อนตา
15 40293 5 11 37 นางสาว จิราวรรณ สุวรรณโชติ
16 40295 5 11 39 นางสาว อนันนัดดา ยอดเครือ
17 36967 5 12 22 นางสาว กิตติยา ขุนแก้วพะเนา