ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37931 4 8 22 นางสาว ปาฏลี เตียงพลกรัง
2 37932 4 8 23 นางสาว ปิยประภา ขำพะเนาว์
3 41166 4 9 15 นาย ธนากร อาบสุวรรณ์
4 37919 4 9 20 นางสาว กิตติกา กำกระโทก
5 38028 4 9 22 นางสาว ศิริกาล บุญเกิด
6 38307 4 12 10 นาย สุริยา น้อมสูงเนิน
7 41232 4 13 35 นางสาว นัชชา รักษาสุวรรณ
8 37926 4 17 17 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดน้อย
9 36821 5 6 2 นาย กฤตภาส สมสกุล
10 36848 5 6 21 นางสาว สุธิมา ภูพิสุทธิ์
11 36983 5 6 25 นางสาว สุภาวดี ยศศิริ
12 36980 5 7 23 นางสาว วิชญาพร แก้วหานาม
13 36981 5 7 24 นางสาว ชาคริยา มหัฌณพ
14 37346 5 7 39 นางสาว แพรวพรรณ สิทธิบุตร
15 40254 5 7 41 นางสาว จิรภิญญา ศรีหนองแวง
16 40259 5 7 46 นางสาว พรรณปพร บุญพันธ์
17 40260 5 7 47 นางสาว ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
18 36982 5 10 21 นางสาว สุชาดา ดอนกลาง
19 37357 5 12 16 นาย กิตธิศักดิ์ ตั้งชาติ
20 37389 5 12 35 นางสาว พรทิพย์ น้อยบุ่งค้า
21 37394 5 12 36 นางสาว รัตนาพร รัตนารักษ์