ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40406 1 2 13 เด็กชาย ธวัชพงศ์ สุกใส
2 40414 1 2 21 เด็กชาย ราเมศวร์ ไตรยวงค์
3 40415 1 2 22 เด็กชาย อชิตะ สายเพ็ชร
4 40424 1 2 31 เด็กหญิง ธัญสิริ โทธรรม
5 40439 1 3 7 เด็กชาย เจย์มี่ สเปียร์ส
6 40449 1 3 17 เด็กชาย วายุ กาญจนพงษ์
7 40549 1 6 7 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ หงษ์สอง
8 40557 1 6 15 เด็กชาย พิรัชชัย ดวดกระโทก
9 40592 1 7 3 เด็กชาย กิตติพงศ์ ไผทสันติ
10 40603 1 7 14 เด็กชาย นิติธร ปะโมนะตา
11 40629 1 7 40 เด็กหญิง เนทินี สมนึก
12 40640 1 8 5 เด็กชาย ชญตว์ ศรีนอก
13 40692 1 9 10 เด็กชาย ทินภัทร ทายศรี
14 40693 1 9 11 เด็กชาย เทพทัต เพ็ชรงาม
15 40702 1 9 20 เด็กชาย ภัคพล เก่าพิมาย
16 40745 1 10 18 เด็กชาย ปรัชญา กันพวง
17 40781 1 11 8 เด็กชาย ณัฐชนน ศรีเมือง
18 40809 1 11 36 เด็กหญิง พลอยไพลิน พานอิ่มมะเริ่ง
19 40882 1 13 15 เด็กชาย ปฏิภาณ ปรืองาม
20 40934 1 14 20 เด็กชาย สรวิทย์ เดชกุลทอง
21 41012 1 16 4 เด็กชาย ฉัตรณรงค์ แดงกลาง
22 41014 1 16 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปรึ่มกระโทก
23 41019 1 16 11 เด็กชาย ธีรวัชร์ มากหมื่นไวย์
24 41022 1 16 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ งีสันเทียะ
25 39905 2 11 4 เด็กชาย จักรกฤษณ์ อินไข่
26 39910 2 11 8 เด็กชาย ธนทัต ทินกระโทก
27 39911 2 11 9 เด็กชาย ธีรภัทร ชาติกลาง
28 39917 2 11 15 เด็กชาย วชิรวิทย์ จะปิ่นครบุรี
29 39954 2 12 7 เด็กชาย ธนภัทร เดี่ยวกลาง
30 40041 2 14 1 เด็กชาย กษิดิ์เดช พูนรัตนบัณฑิตย์
31 40042 2 14 2 เด็กชาย ก้านสกุล แซ่ลิ้ม
32 40046 2 14 6 เด็กชาย เทวา ชาตยะธรรม
33 40051 2 14 11 เด็กชาย ธนภัทร วรวารีจิตร
34 40052 2 14 12 เด็กชาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์
35 40053 2 14 13 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน
36 40055 2 14 15 เด็กชาย ภควัต แซ่ลิ้ม
37 40056 2 14 16 เด็กชาย ภูมิพิภัทร ขวัญเมือง
38 40057 2 14 17 เด็กชาย เมทัช เปลื้องสันเทียะ
39 40059 2 14 19 เด็กชาย ราชพฤกษ์ ชนะทะเล
40 40061 2 14 21 เด็กชาย วิทชิคุณ ตาบุตร