ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40562 1 6 20 เด็กชาย วิกรม รอดจันทร์พะเนา
2 40703 1 9 21 เด็กชาย ภาสกร สมมุติรัมย์
3 37738 4 2 20 นางสาว มัญธนา แก้วตั้ง
4 38068 4 3 30 นางสาว ศรุตา อัจฉริยวิศรุต
5 38071 4 8 26 นางสาว สุดารัตน์ สวนเจริญ
6 38063 4 9 23 นางสาว ธิติสุดา เลิศจันทึก
7 38218 4 12 7 นาย ภูมิภัทร โคตรฮุย
8 38205 4 14 13 นาย กัมพล น้อยทะเล
9 38310 4 14 19 นาย อภิสิทธิ์ นาคประกอบ
10 38114 4 15 25 นางสาว สุประวีณ์ รัตนโชติมณี
11 36921 5 7 20 นางสาว คีตภัทรณ์ บรรเลงทรัพย์
12 36925 5 7 21 นางสาว ณัฐมน เกตุดอน
13 37265 5 11 13 นาย จารุวิทย์ คงศักดิ์ตระกูล
14 40292 5 11 17 นาย อัครนิธิ กกทองหลาง
15 37093 5 12 9 นาย รชต สังสกุล
16 36857 5 15 1 นาย นวพร เคล้าพิมาย
17 37081 5 15 11 นาย ก้องภพ สุขสร้อย
18 37267 5 15 20 นาย ณัชพล คชช้าง
19 37270 5 15 21 นาย เดชาธร โหมดนอก
20 37280 5 15 22 นาย ภูดิศ ประสงค์ดี