ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40682 1 9 1 เด็กชาย กรวิทญ์ รักหนาวงค์
2 37852 4 5 40 นางสาว สุภาวิดา แจ้งจบ
3 37989 4 6 15 นาย กิตติภูมิ ขุมเกาะ
4 38080 4 9 7 นาย ชัยภัทร ศรีสมฤทธิ์
5 38297 4 10 10 นาย ธนบดี วงศ์สุภา
6 37968 4 10 21 นางสาว ชนิสสา บูรณะกิตติ
7 37827 4 11 7 นาย พีรดนย์ ชุติพงศ์
8 38091 4 13 11 นาย ศิวกร หมั่นวิชา
9 41240 4 14 23 นาย รัตนเชษฐ์ คณะหมื่นไวย
10 38055 4 14 27 นางสาว กรกช ใจกระจ่าง
11 38228 4 14 32 นางสาว จีราวดี ลับดีพะเนาว์
12 37884 4 15 18 นางสาว ชลัญญา สมจิตต์
13 38144 4 16 19 นางสาว ณฐิกา เดชา
14 38153 4 16 20 นางสาว สิรชญา ศรีมะเริง
15 38327 4 16 30 นางสาว มัชฌิมา ดับกระโทก
16 37949 4 17 5 นาย คีตกวี เสนา
17 37955 4 17 6 นาย ธนโชติ เสนาจอหอ
18 38328 4 17 27 นางสาว มาดาตรี นากุดนอก
19 37344 5 7 38 นางสาว ปุณิกา ยิ้มพุดซา
20 36946 5 12 4 นาย ณัฏฐ์นภันต์ ปรีดีวงษ์
21 37322 5 13 12 นาย ปฏิพล ผินโพธิ์