ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40507 1 5 12 เด็กชาย ปกรณ์ ไกรปรุ
2 40517 1 5 22 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ เสงี่ยมทรัพย์
3 40689 1 9 7 เด็กชาย ณัฐพล จงจอหอ
4 40690 1 9 8 เด็กชาย ณัฐพัชร์ จงจอหอ
5 40697 1 9 15 เด็กชาย นิติภูมิ กันโคกกรวด
6 40792 1 11 19 เด็กชาย สิรภพ วนสันเทียะ
7 40877 1 13 10 เด็กชาย ตะวัน การบรรจง
8 40895 1 13 28 เด็กหญิง ณัฐามณี ปานน้อย
9 40943 1 14 29 เด็กหญิง ชญาณิศา เทียนขาว
10 40975 1 15 14 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สวนแก้ว
11 40987 1 15 26 เด็กหญิง กิตติญา กกสันเทียะ
12 40991 1 15 30 เด็กหญิง แทนธันว์ ด่านกระโทก
13 40999 1 15 38 เด็กหญิง พักตร์กมล ปุ๊กถนน
14 39847 2 9 38 เด็กหญิง พิริยา นิสยันต์
15 39902 2 11 1 เด็กชาย กฤติพงษ์ โคมสูงเนิน
16 37361 5 14 20 นาย เดชดนัย เดียงสา
17 37393 5 14 33 นางสาว รัตนาพร ศรีพยอม
18 40331 5 16 28 นางสาว ชนิกานต์ กระจงกลาง