ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40400 1 2 7 เด็กชาย เต็มบุญณ์ เกตุกระทุ่ม
2 40729 1 10 2 เด็กชาย คุณานนต์ เปรมโคกสูง
3 40736 1 10 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จงพึ่งกลาง
4 40737 1 10 10 เด็กชาย ธนกร ดอกสันเทียะ
5 40738 1 10 11 เด็กชาย ธนบดี เฝ้ากระโทก
6 40755 1 10 28 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีม่วงกลาง
7 40759 1 10 32 เด็กหญิง น้ำทิพย์ โพธิ์ปลัด
8 40760 1 10 33 เด็กหญิง ปรีชญา ยงศักดิ์
9 40761 1 10 34 เด็กหญิง ปิ่นพลอย ปั้งกระโทก
10 40769 1 10 42 เด็กหญิง วริศรา บุญทวี
11 39738 2 7 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทนสันเทียะ
12 39784 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาภัค ยรรยงค์
13 39786 2 8 26 เด็กหญิง จิรนันท์ จิตรเกาะ
14 39812 2 9 5 เด็กชาย ณัฐภัทร เมธีอัครกุล
15 39817 2 9 10 เด็กชาย ธันวา แซ่ซึง
16 39827 2 9 20 เด็กชาย สุกฤตพจน์ จำปาสี
17 39956 2 12 9 เด็กชาย นครินทร์ ทวะชารี
18 40035 2 13 42 เด็กหญิง สลิลเกตน์ สายยันต์
19 40100 2 15 13 เด็กชาย พงศภัค ปิ่นทอง
20 40166 2 16 31 เด็กหญิง นฐิฐา ดุมใหม่
21 38184 4 7 27 นางสาว กัญญานัฐ จันสูงเนิน
22 38064 4 10 22 นางสาว นริกาญ เวรนอก
23 38066 4 10 23 นางสาว รพีพร ป้องแก้ว
24 38084 4 13 9 นาย นิพพิชฌน์ มหัธนะศิลป์
25 38035 4 16 2 นาย ฐิรวัฒน์ ไทยพันธ์
26 37373 5 13 15 นาย ศุภวิชญ์ มิตรสันเทียะ