ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40529 1 5 34 เด็กหญิง ไปรยา ศิลาจันทร์
2 40534 1 5 39 เด็กหญิง รวิสรา ฉิมโพธิ์กลาง
3 40582 1 6 40 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พรหมสุข
4 40665 1 8 30 เด็กหญิง ญาณภัทร มณี
5 40767 1 10 40 เด็กหญิง ระพีภรณ์ พันธุ์จันทึก
6 40797 1 11 24 เด็กหญิง กาญจนสุดา กาญจนเกษม
7 40896 1 13 29 เด็กหญิง ณิช์ภิชญาณ์ รมสูงเนิน
8 40901 1 13 34 เด็กหญิง ปภาวี ลี้สุวัฒนกุล
9 41028 1 16 20 เด็กชาย วรวุฒิ ส่งสูงเนิน
10 41034 1 16 26 เด็กหญิง ชิษณภัค รุจิวรรณภากร
11 41036 1 16 28 เด็กหญิง ณัฐชา ยะสุกิม
12 41037 1 16 29 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูกระโทก
13 41297 1 16 47 เด็กหญิง นิธิกานต์ คงสมบุตร
14 39971 2 12 25 เด็กหญิง ขวัญธิดา วงศ์สุวรรณ์
15 39988 2 12 41 เด็กหญิง ศุภิสรา ปรีชาฤทธิรงค์
16 39990 2 12 43 เด็กหญิง สุวิชญา ขอต่อกลาง
17 40086 2 14 45 เด็กหญิง มุกมณี ทองแจ่ม
18 41160 4 8 44 นางสาว อภัชญา แจ่นประโคน
19 37032 5 10 25 นางสาว สุพิชญา สิงห์สถิตย์